Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN br. 74/2014 u daljnjem tekstu: Zakon) Sabor Hrvatskog društva TRPIMIR Klis 21.03.2015. u Klisu, donio je sljedeći:

STATUT Hrvatskog društva TRPIMIR Klis

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim se statutom uređuje naziv i sjedište Hrvatskog društva TRPIMIR Klis (u daljnjem tekstu Društva), područje djelovanja Društva, zastupanje, ciljevi i zadaće, djelatnost, javnost rada, članstvo i članarina, prava i obveze članova, stegovna odgovornost članova, unutarnje ustrojstvo, djelovanje i način rada tijela Društva, imovina i način raspolaganja s dobiti, prestanak Društva te postupak s imovinom u slučaju prestanka Društva, kao i pitanja važna za obavljanje djelatnosti Društva.

Članak 2.

Ovo Društvo djeluje na području kulture, a poglavito glede očuvanja, njegovanja i istraživanja kulturno-povijesne baštine hrvatskoga naroda; razvijanja estetičke i ekološke svijesti članova, a u skladu s interesima hrvatskoga naroda i na način ustvrđen ovim Statutom.

U ostvarivanju svojih ciljeva i interesa Društvo djeluje na području Splitsko-dalmatinske županije.

Društvo je pravna osoba upisana u registar udruga pri Uredu za opću upravu Splitsko- dalmatinske županije

Članak 3.

Naziv Društva je: Hrvatsko društvo TRPIMIR Klis.

Skraćeni naziv Društva je: HD TRPIMIR Klis.

Sjedište Društva je u Klisu, Trg Mejdan 7.

Društvo je utemeljeno 28. travnja 1991. godine.

Krilatica Društva glasi: “Samo tebe ljubim, draga nacijo, samo tebi služim, oj, Kroacijo!”

Boja Društva je ljubičasta.

Znak Društva je stiliziran prikaz ulaza u Tvrđavu Klis.

Zaštitnik Društva je sveti Vid te je dan Društva 15. lipnja.,

Članak 4.

Društvo u pravnom prometu zastupaju predsjednik i tajnik.

Članak 5.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat i žig

Društvo ima znak – stiliziran prikaz ulaza u Tvrđavu Klis s natpisom naziva Društva.

Pečatom se ovjeravaju opći i drugi akti i isprava Društva, a žig se upotrebljava za financijsko i administrativno poslovanje.

Pečat je okruglog oblika, promjera 38 milimetara. Na pečatu je znak Društava i natpis: Hrvatsko Društvo TRPIMIR Klis. Na pečatu nema broja pečata.

Žig je pravokutnog oblika, dimenzija 35 mm X 10 mm i na njemu je upisan sljedeći tekst .

1.red: Hrvatsko društvo TRPIMIR

2.red: KLIS,

S lijeve strane teksta u žigu je upisan znak Društva duljine 10 mm.

Predsjednik Društva određuje način upotrebe pečata i žiga te broj žiga.

Članak 6.

Društvo se može po potrebi udružiti sa srodnim Društvima i organizacijama koje imaju slične ciljeve i područje djelatnosti u svrhu ostvarivanja ciljeva definiranih Statutom Društva. Odluku o udruživanju Društva sa drugim Udrugama ili organizacijama, kao i odluku o raskidanju suradnje i razdruživanju, donosi Sabor Društva. Društvo može surađivati i učlanjivati se u srodne asocijacije u zemlji i inozemstvu.

Članak 7.

Rad Društva i svih njegovih tijela je javan. Javnost rada osigurava se povremenim informativnim lecima, objavama i informacijama putem javnih medija, elektroničke pošte i Internet stranica Društva. Isprave i podaci, čije objavljivanje široj javnosti može štetiti interesima Društva ili njegovih članova, kao podaci o pristupnim točkama, novim planovima, programima i dr. podliježu tajnosti Društva.

CILJEVI I DJELATNOSTI DRUŠTVA KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 8.

Cilj i svrha Društva je djelovanje na unaprjeđenju kulturnih pregnuća u Klisu.

Članak 9.

U svrhu ostvarenja ciljeva propisanih člankom 9. Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:

1.čuvanje, zaštita, obnova i revitalizacija kulturo-povijesnih spomenika na području Klisa, a posebno Tvrđave Klis kao spomenika najviše kategorije na kliškom području,
2.prikupljanje, čuvanje, proučavanje, znanstvena obrada i javno objavljivanje putom tiskovina, elektronskih medija, izložaba te na drugi način, povijesnih, etnografskih, lingvističkih, i drugih činitelja u svekolikom povijesnom razvoju grada Klisa,
3.unaprjeđenje i pomaganje svih kulturnih pregnuća u Klisu.

ČLANSTVO U DRUŠTVU

 

Članak 10.

Članom Društva može postati svaka fizička ili pravna osoba koje su zainteresirane za rad u Društvu ili pružanju pomoći Društvu. Članovi Društva mogu biti redovni i počasni. Članstvo u Društvu je dobrovoljno. Članstvo u Društvu stječe se upisom u evidenciju članova koju vodi Društvo na temelju pristupnica, koje prethodno razmatra i daje pozitivno mišljenje Predsjednik Društva.

Članak 11.

Pravo je svakog člana Društva: da bira i da bude biran u tijela Društva, da se obraća svim tijelima Društva, da bude informiran o radu Društva.

Članak 12.

Dužnosti članova Društva su:

aktivno sudjelovanje u djelatnostima Društva,
čuvanje i podizanje ugleda Društva,
čuvanje materijalnih dobara Društva i
izvršavanje preuzetih obveza za njihovo ostvarivanje.

Članak 13.

Počasnim članom Društva može postati osoba koja je značajno pridonijela radu Društva. Prijedlog za počasno članstvo može dati svaki član Društva, a o tome odluku donosi Sabor.

Članak 14.

Članstvo u Društvu prestaje:

neplaćanjem članarine,
dobrovoljnim istupom iz članstva,
isključenjem iz članstva,
smrću fizičke osobe.

Član Društva može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Društva ili prouzroči ozbiljnu štetu Društvu i njenom članstvu. Predsjednik Društva provodi postupak utvrđivanja prestanka članstva i donosi odluku o tome. Protiv odluke o isključenju, isključeni član ima pravo žalbe u roku od 15 dana Saboru čija je odluka konačna.

 

UPRAVLJANJE DRUŠTVOM I TIJELA DRUŠTVA

 

Članak 15.

Članovi Društva upravljaju Društvom neposredno na Saboru.

Članak 16.

Tijela Društva jesu:Sabor,

Predsjednik Društva
Vijeće Društva
Tajnik

a) Sabor Društva

Članak 17.

Sabor je najviše tijelo Društva. Sabor čine svi redovni članovi Društva. Sabor radi u sjednicama. Sjednice mogu biti redovne, izborne i izvanredne. Redovne sjednice Sabora održavaju se jednom godišnje, a izborne svake četvrte godine. Izvanrednu sjednicu Sabora predsjednik mora sazvati ako to traži 10% članova Društva. Ukoliko Predsjednik Društva ne sazove sjednicu Sabora u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, izvanrednu sjednicu Sabora sazvat će predlagač.

Sjednicu Sabora saziva Predsjednik Društva najmanje osam dana prije održavanja. Sjednicu vodi Predsjednik Društva.

U slučaju isteka mandata predstavnicima Sabora i izabranim tijelima Društva, Sabor saziva sedam (7) predstavnika izabranih u novi saziv Sabor.

Članak 18.

Sazivanje Sabora Društva objavljuje se osobnim pozivima.

Odluka o sazivanju Sabora Društva mora sadržavati naziv i sjedište Društva, vrijeme i mjesto održavanja Sabora Društva i dnevni red.

Uz svaku točku dnevnog reda o kojoj treba odlučiti Sabor Društva, članovima se dostavljaju prijedlozi odluka i drugi materijali, najkasnije 8 dana prije održavanja Sabora Društva.

Članak 19.

Na Saboru Društva mora se sastaviti popis svih nazočnih i zastupanih članova uz navođenje imena, prezimena i prebivališta.

Svaka odluka Sabora Društva mora se navesti u zapisniku kojega sastavlja zapisničar izabran od strane Sabora Društva.

U zapisniku se navode mjesto i vrijeme održavanja Sabora Društva, ime i prezime zapisničara te način i rezultat glasovanja i utvrđenje predsjednika o donesenim odlukama.

Zapisniku treba priložiti popis sudionika na Saboru Društva i dokaz o sazivanju Sabora Društva. Dokaze o sazivanju Sabora Društva ne treba priložiti, ako su uz navođenje njihova sadržaja navedeni u zapisniku.

Zapisnik potpisuju zapisničar i dva svjedoka, koja je izabrao Sabor Društva.

Članak 20.

Sabor može punovažno odlučivati ako je prisutna natpolovična većina članova. Sabor donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Članak 21.

Sabor Društva:

donosi Statut, te izmjene i dopune Statuta,
utvrđuje program rada i financijski plan,
usvaja izvještaj o radu i financijski plan za prethodno razdoblje,
bira i razrješava Predsjednika Društva i Tajnika Društva,
bira i razrješava članove Vijeća Društva,
usvaja izvješća Vijeća Društva i godišnja izvješća predsjednika Društva,
razmatra izvještaj o radu Predsjednika Društva i ocjenjuje njegov rad,
odlučuje o prestanku Društva,
odlučuje o imenovanju i opozivu likvidatora Društva,
daje suglasnost predsjedniku Društva za sklapanje ugovora o izvođenju investicijskih radova, ugovora o zakupu poslovnog prostora društva te svih ugovora kojima se raspolaže nepokretnom imovinom, daje suglasnost za nabavku opreme i osnovnih sredstava te suglasnost za opterećenje ili otuđenje imovine
obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom.

b) Predsjednik Društva

Članak 22.

Predsjednik Društva zastupa Društvo. Predsjednika Društva bira Sabor na četiri (4) godine, s tim da ista osoba može biti ponovno birana za predsjednika. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Društva u svim poslovima zamjenjuje ga Tajnik Društva.

Članak 23.

Predsjednik Društva:

rukovodi radom Društva u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Društva, te odlukama Sabora,
upravlja imovinom Društva,
sklapa sve vrste pravnih poslova u ime i/ili za račun Društva,
saziva Sabor,
verificira pristup u članstvo Društva
utvrđuje prijedloge programa i djelatnosti Društva,
brine o izvršenju usvojenog programa i provedbi odluka Sabora,
donosi odluke kojima se odlučuje o naknadama i potporama te korištenju sredstva i opreme Društva, statuta i zakona
obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Društva

Članak 24.

Sabor Društva može razriješiti predsjednika Društva i prije isteka vremena za koje je imenovan kada za to postoji važan razlog.

Važnim razlogom se smatra:

gruba povreda dužnosti,
nesposobnost za uredno obavljanje poslova Društva,
ne postupanje po propisima i općim aktima Društva, odnosno neosnovano neizvršavanje odluka Sabora Društva ili postupanje protivno njima, te
nanošenje veće štete Društvu.

U slučaju razrješenja predsjednika Društva na istoj sjednici Sabora Društva i pod istom točkom dnevnog reda, mora se izabrati novi predsjednik Društva.

c) Vijeće Društva

Članak 25.

Vijeće Društva (u daljnjem tekstu: Vijeće) se sastoji od sedam članova: predsjednik Vijeća koji je ujedno predsjednik Društva, te šest članova Vijeća.

Vijeće ima pravo staviti u stanje mirovanja svakog svojega člana ako se ogriješi o Statut ili radi na štetu Društva.

Vijeće se bira na Saboru Društva.

Članak 26.

Mandat člana Vijeća traje četiri godine.

Mandat članu Vijeća prestaje i u slučaju kada mu prestaje članstvu o Društvu.

Osim navedenog, Vijeće:

izvršava odluke Sabora Društva,
priprema prijedlog planova i programa rada Društva,
ustvrđuje prijedloge akata Društva,
surađuje s državnim organizacijama i institucijama,
odlučuje o izgledu znaka Društva i drugog promidžbenog materijala,
odlučuje o osnivanju sekcija Društva te usklađuje njihov rad,
obavlja i druge poslove koje mu povjeri odnosno o kojima odluči Sabor Društva.
Vijeće donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Vijeća.

Članak 27.

Za obavljanje stanovitih poslova Vijeće može osnivati stalne ili povremene komisije ili radne grupe, a koje rade izričito po njegovom nalogu.

Predsjednik komisije ili radne grupe odgovoran je Vijeću.

Članovi komisije ili radne grupe mogu biti članovi Društva ih vanjski suradnici.

Vanjski suradnici u komisijama ili radnim grupama mogu biti samo stručne osobe

d) tajnik Društva

Članak 28.

Tajnik Društva zastupa Društvo. Tajnika Društva bira Sabor na četiri (4) godine, s tim da ista osoba može biti ponovno birana za tajnika. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika zamjenjuje ga Tajnik društva, s time da dok zamjenjuje Predsjednika ima i njegove nadležnosti propisane ovim Statutom. Tajnik Društva:

provodi zadatke Društva,
obavlja administrativno-tehničke i financijske poslove,
organizira i priprema materijale za Sabor,
obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i drugim općim aktima Društva.

UNUTARNJI USTROJ

 

Članak 29.

Za obavljanje svojih poslova Društvo može imati posebnu stručnu službu i zapošljavati djelatnike (npr. tajnika, računovođu i druge).

Odluku o osnivanju posebne stručne službe donosi vijeće Društva na prijedlog predsjednika Društva.

IMOVINA DRUŠTVA

Članak 30.

Imovinu Društva čine nepokretne i pokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva stečena uplatom članarina, dobrovoljnih priloga i darova, obavljanjem djelatnosti Društva, dotacijama iz državnog proračuna, proračuna općine Klis i Županije splitsko-dalmatinske i fondova.

Imovinom raspolaže Društvo pod uvjetima i na način propisan zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.

Članak 31.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Društvo ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za obavljanje i unaprjeđenje djelatnosti Društva, kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni ovim Statutom, a sukladno zakonu, drugim propisima i ovom Statutu.

Članak 32.

Za svoje obveze Društvo odgovara cijelom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.

Članak 33.

U slučaju prestanka Društva imovina se, nakon namirenja vjerovnika, troškova sudskog i drugih postupaka, predaje Osnovnoj školi Petra Kružića, Klis.

FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 34.

Financijsko poslovanje Društva obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 35.

Naredbo davatelj za izvršenje financijskog plana je predsjednik Društva.

Računovodstvenu i knjigovodstvenu dokumentaciju, sukladno ovlaštenju i posebnim općim aktima, potpisuje član Vijeća ili osoba koju ovlasti predsjednik Društva.

 

AKTI DRUŠTVA

 

Članak 36.

Društvo ima sljedeće akte:

Statut
Matičnu knjigu članova
Knjigu zabilježbi sa sastanaka
Mapu godišnjih planova i izvješća

POSLOVNA TAJNA

 

Članak 37.

Poslovnom tajnom smatraju se:

podatci koje predsjednik Društva proglasi poslovnom tajnom,
podatci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći Društvu,
mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti,
i druge isprave i podatci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Društva i njegovih osnivača, a koji su drugim općim aktima utvrđeni kao poslovna tajna.

Članak 38.

Podatke i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi članovi (i zaposlenici) Društva bez obzira na koji su način saznali za te podatke i isprave.

Obveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka članstva u Društvu (ili nakon prestanka radnog odnosa).

Članak 39.

Podatci i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom mogu se dostaviti i dati na uvid tijelima ovlaštenim zakonom odnosno tijelima i osobama kojima ovlaštenje proizlazi iz dužnosti koju obavljaju.

Podatke i isprave iz stavka 1. ovoga članka može priopćiti, dostaviti i dati na uvid samo predsjednik Društva i osoba koju on ovlasti.

Članak 40.

O čuvanju poslovne tajne neposredno skrbi predsjednik Društva ili drugi ovlašteni član.

Povreda čuvanja poslovne tajne predstavlja razlog za isključenje iz članstva Društva (a za zaposlenika Društva težu povredu radne obveze).

 

PRESTANAK DRUŠTVA

 

Članak 41.

Razlozi za prestanak djelovanja Društva jesu:

Odluka Sabora o prestanku rada Društva,
Pripajanje drugom Društvu, spajanje s drugim Društvom, podjela Društva razdvajanjem,
Protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovnog Sabora Društva, ako on nije održan,
Pravomoćna odluka suda o ukidanju Društva,
Pokretanje stečajnog postupka,
Na zahtjev člana, ako je broj članova Društva pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje Društva, a nadležno tijelo Društva u roku od godine dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijemu novih članova.

U slučaju iz točaka 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja Društva u registar udruga u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o prestanku Društva, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

Činjenice iz točaka 3. i 6. ovog članka po službenoj dužnosti utvrđuje rješenjem nadležni ured.

Na temelju pravomoćne odluke suda o ukidanju udruge nadležni ured donosi rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka.

Članak 42.

U slučajevima iz članka 41. točaka 1., 3., 4., i 6. ovog Statuta provodi se postupak likvidacije Društva.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje i opoziva Sabor Društva i koja je kao likvidator upisana u registar udruga.
Likvidator ne mora biti član Društva.
Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Društva do okončanja postupka i brisanja Društva iz registra.
Mandat likvidatora traje do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz registra udruga, odnosno do njegova opoziva od strane Sabora Društva.
Nad Društvom se može provesti i skraćeni postupak prestanka Društva u kom slučaju se ne provodi likvidacija, sve sukladno odredbama članka 51. Zakona o udrugama.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 43.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut donesen 18.12.2003.

Članak 44.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

U Klisu, 21.03.2015. Predsjednik Društva:

Ivica Meštrović, prof.